สถาบันกศน.ภาคกลาง

สถาบันกศน.ภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ความเป็นมาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

ความเป็นมา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค พ.ศ. 2519 โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก
ประกาศลงวันที่ 5 ม.ค. 2520 จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประจำภาคกลางขึ้น และ
กำหนดให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในขณะนั้นจึง
ถือว่าวันที่ 5 ม.ค. 2520 เป็นวันกำเนิดของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง

ต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2522 และโอน
บรรดา กิจการทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้างและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา ผู้ใหญ่ และสำนักโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้น
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดกรม
การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยมีชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง


สถานที่ตั้ง
ระยะแรก เมื่อประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางได้ปฏิบัติงานอยู่ที่
กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 2520 ระยะที่ 2 วันที่ 17
ต.ค. 2520 ได้ตั้งสำนักงาน ชั่วคราวที่โรงเรียนประถมบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ
มหานคร และเริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานถาวรที่ค่ายลูกเสือ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยได้ทำพิธี เปิดศูนย์ฯ เป็นการถาวรเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2522 และได้ย้ายมาอยู่ที่ สำนักงาน
ถาวรเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2522 จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์ฯ ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ประมาณ 85 กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดราชบุรี 16 กิโลเมตร มีที่ดินที่เป็นที่ตั้ง ศูนย์ฯภาค มี 3 แปลง เนื้อที่ รวม 62
ไร่ 50 ตารางวา ซึ่งเช่าที่ดินจากกรมศาสนา
แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน เป็นที่ดินของวัดสาลี (วัดร้าง)ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
สำนักงาน, ห้องสมุด,โรงพิมพ์, บ้านพักเจ้าหน้าที่ และหอพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
แปลงที่ 2 มีเนื่อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป็นที่ดินของวัดกระออมทอง
( วัดร้าง) ใช้เป็นที่ ปลูกสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ฯ
แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินของวัดมะขามเตี้ย (วัดร้าง) ใช้เป็นที่
ทดลอง, สาธิตการเกษตร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ

การฝึกประสบการณ์

การฝึกประสบการณ์
วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

... หลักสูตรวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในรายวิชา TN 8405 ระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชานี้เพื่อให้ออกฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ ศึกษาและสารนาเทศในสถานที่จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสภาพการทำงานจริงในสถานที่จริง อันเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

...ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1.แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2.ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมา แสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4.ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5.ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ฝึกงาน
6. ให้บนทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันในเอกสาร และ มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7.เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

การฝึกประสบการณ์

การฝึกประสบการณ์
วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

... หลักสูตรวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในรายวิชา TN 8405 ระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชานี้เพื่อให้ออกฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ ศึกษาและสารนาเทศในสถานที่จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสภาพการทำงานจริงในสถานที่จริง อันเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

...ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1.แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2.ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมา แสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4.ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5.ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ฝึกงาน
6. ให้บนทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันในเอกสาร และ มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7.เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

ห้องสมุด

ห้องสมุด

1

1

2

2

-3

-3

ห้องคิมพิวเตอร์ในห้องสมุด

ห้องคิมพิวเตอร์ในห้องสมุด

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียง


เครื่องบันทึกเสียง

เครื่องบันทึกเสียง

ชั้นCD-DVD

ชั้นCD-DVD