สถาบันกศน.ภาคกลาง

สถาบันกศน.ภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การฝึกประสบการณ์

การฝึกประสบการณ์
วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

... หลักสูตรวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในรายวิชา TN 8405 ระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชานี้เพื่อให้ออกฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ ศึกษาและสารนาเทศในสถานที่จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสภาพการทำงานจริงในสถานที่จริง อันเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

...ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1.แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2.ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมา แสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4.ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5.ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ฝึกงาน
6. ให้บนทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันในเอกสาร และ มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7.เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การฝึกประสบการณ์

การฝึกประสบการณ์
วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

... หลักสูตรวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในรายวิชา TN 8405 ระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชานี้เพื่อให้ออกฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ ศึกษาและสารนาเทศในสถานที่จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสภาพการทำงานจริงในสถานที่จริง อันเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

...ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1.แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2.ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมา แสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4.ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5.ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ฝึกงาน
6. ให้บนทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันในเอกสาร และ มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7.เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

ห้องสมุด

ห้องสมุด

1

1

2

2

-3

-3

ห้องคิมพิวเตอร์ในห้องสมุด

ห้องคิมพิวเตอร์ในห้องสมุด

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องตัดต่อ วิดีโอ

ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียง


เครื่องบันทึกเสียง

เครื่องบันทึกเสียง

ชั้นCD-DVD

ชั้นCD-DVD